Strategic Planning Council

دکتر زهرا سلمان

دکتر زهرا سلمان

Congress President
دکتر حسین زارعیان

دکتر حسین زارعیان

Secretary General of the Congress
همایش
دکتر صالح رفیعی

دکتر صالح رفیعی

Scientific Committee Manager
علمی همایش
دکتر امیر شمس

دکتر امیر شمس

Executive Manager
اجرایی همایش
دکتر محمد شریعت زاده

دکتر محمد شریعت زاده

Scientific Committee Manager
پنل های حل مساله سازمان های ورزشی

International Organizing Committee

دکتر مهدی حسین زاده

دکتر مهدی حسین زاده

Relation Committee Manager
بین الملل و جایزه بین المللی

Scientific Committee

دکتر فریبا محمدی

دکتر فریبا محمدی

Scientific Committee Manager
محور آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
دکتر مرتضی طیبی

دکتر مرتضی طیبی

Scientific Committee Manager
محور مطالعات فعالیت بدنی و تندرستی
دکتر مجتبی عشرستاقی

دکتر مجتبی عشرستاقی

Scientific Committee Manager
محور بیومکانیک و مهندسی ورزش
دکتر حامد عباسی

دکتر حامد عباسی

Scientific Committee Manager
محور ارتقا عملکرد در ورزش قهرمانی
دکتر علی کاشی

دکتر علی کاشی

Scientific Committee Manager
محور جنبه های علوم رفتاری در ورزش
دکتر مهدی محمدی نژاد

دکتر مهدی محمدی نژاد

Scientific Committee Manager
محور جامعه شناسی و روان شناسی ورزشی
دکتر مصطفی افشاری

دکتر مصطفی افشاری

Scientific Committee Manager
محور مدیریت و سیاستگذاری در ورزش
دکتر محسن اسمعیلی

دکتر محسن اسمعیلی

Scientific Committee Manager
محور بازاریابی و تجاری سازی در ورزش
دکتر علی شریف نژاد

دکتر علی شریف نژاد

Scientific Committee Manager
محور استارت آپ ها و فناوری های ورزشی

Executive Committee

دکتر سمیرا غلامیان

دکتر سمیرا غلامیان

Executive Manager
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
خانم مریم جمالزاده

خانم مریم جمالزاده

Executive Manager
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی